تک زمانه فوتی نیرومحرکه خودرو

تلفن: ۶۵۶۱۲۰۳۳-۰۲۱  همراه: ۰۹۱۹۸۹۹۹۳۲۹

صنایع برودتی آتا

نام این سیستم برگرفته از بازارمی باشد ونام صحیح آن(تک منظوره نیرومحرکه خودرو) می باشد.
این سیستم همانطورکه ازنامش پیداست نیروی خودرا ازنیرومحکه خودرو یعنی موتورخودرو تامین می نمایدوتنها ،فنها وسیستم دیجیتال وبرق کمپرسورنیازبه برق باطری خودرو دارد وانرژی اصلی موردنیازرا کمپرسور،ازنیرونیرومحرکه خودروتامین می نماید.

مشخصات فنی سیستم تک منظوره نیرومحرکه خودرو

  • کندانسور: از آنجایی که سیستمهای تک منظوره نیرومحرکه متنوع می باشد ،کندانسوربه نسبت نوع سیستم انتخاب ومورداستفاده قرارمی گیرد ولی متداول ترین آنها کندانسورهای ۱/۵ و۲ اسب بخار می باشد
  • اواپراتور: این قسمت کارنیزمانند کندانسوربستگی به نوع سیستم دارد
  • کمپرسور: اصلی ترین قسمت سیستم می باشدوبنا به نیازمقداربرودت نوع آن تعیین میگردد(متداول ترین آنها ۵۰۸و۷۰۹ می باشد)
  • فن: تعداد وقدرت فنها، به نوع واندازه کندانسور و اواپراتور بستگی داردولی معمولاباید چهار دستگاه فن درسیستم برودتی تک منظوره نیرومحرکه استفاده گردد که دودستگاه آن جهت کندانسور و دودستگاه نیزبرای اواپراتور موردنیازاست
  • دیجیتال: دیجیتال دوکارانجام می دهد ۱-ترموستات:که در درجه موردنظر به صورت اتوماتیک سیستم را خاموش وپس ازچند درجه افت دوباره روشن می نماید ۲- ترمومتر: کاردماسنج را انجام می دهد ومقداردمای داخل سردخانه ویا گرمخانه را به شما نشان می دهد.
  • کلیدخاموش وروشن
  • دیگرقطعات: درایر،اکسپن شن ،سایدگلاس ،شیربرقی، شلنگ گودیر وغیره ……

………………………………………………………………………………………………………………..

مشتاقانه منتظرتماس شما هستیم

تلفن: ۶۵۶۱۲۰۳۳-۰۲۱     همراه: ۰۹۱۹۸۹۹۹۳۲۹